Privatesia Home / Privatesia

Privatesia

Referuar Ligjit Nr.9887, datë 10.03.2008, Mbi mbrojtjen e të Dhënave Personale, te Republikës së Shqipërisë.

Kompania jonë ka marrë çdo masë për të siguruar privatësinë dhe konfidencilitetin e çdo klienti që pajiset me tollon, fshehtësinë e të gjitha informacioneve të klientëve, informacione personale si emra, numra telefoni, adresa email-i apo cdo lloj tjetër informacioni privat pa miratimin paraprak me shkrim të klientit, duke bërë kështu të mundur evitimin e keqpërdorimit të të dhënave personale dhe përdorimin e paautorizuar të tyre.