Media Home / Media

Taksimi në Shqipëri

Legjislacioni tatimor
Legjislacioni tatimor në Shqipëri menaxhohet përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Për shkak të zhvillimit të shpejtë të ekonomisë, legjislacioni i taksave është subjekt i amendimeve dhe ndryshimeve të shpeshta. Informata më të hollësishme mbi legjislacionin tatimor në Shqipëri, mund të gjenden në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve  (www.tatime.gov.al).
Regjimi i taksave dhe tarifave në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh, direktivash, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore me vendet e tjera të cilat shfaqin një rishikim të plotë të të gjitha llojeve, niveleve, llogaritjeve, procedurave si dhe metodave dhe formave të kontrollit tatimor për taksat të përfshira në sistemin tatimor shqiptar.

Nivelet e taksave
Personat juridikë dhe / ose fizikë në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohen tatimeve të mëposhtme:

Sistemi i taksave Shkalla e tatimit
Tatimi mbi fitimin 20 %
Taksa mbi të ardhurat personale Taksim progresiv me norma nga 1% në 20%
Tatimi mbi burimin 10%
Taksa mbi Vlerën e Shtuar 20%

TATIMIT MBI TË ARDHURAT E KORPORATAVE
Të gjitha kompanitë (vendase ose të huaja), të cilat janë të regjistruara në regjistrin tregtar dhe paguajnë TVSH i nënshtrohen tatimit mbi fitimin.

Një person juridik konsiderohet rezident shqiptar nëse:

 1. ka një seli të përhershme (zyra qendrore) në Republikën e Shqipërisë
 2. ka vendin e menaxhimit efektiv të biznesit në Republikën e Shqipërisë

Të gjithë rezidentët në Republikën e Shqipërisë, qeveria qendrore dhe lokale, organizatat jo-fitimprurëse dhe çdo subjekt tjetër, i njohur nga legjislacioni në fuqi, janë të detyruar të mbajë tatimin në burim në masën 10% nga shuma bruto e pagesave të mëposhtme, të krijuara nga burim në Republikën e Shqipërisë:

Interesat 10%
Pjesa e fitimit 10%
Tarifa e shërbimeve teknike, të menaxhimit, financiare, etj 10%
Mbajtja e tatimit ** 10%
Tarifa për qiranë 10%
Dividenti 10%
Pagesat për të drejtat e autorit dhe të pronësisë intelektuale 10%

Baza e tatueshme

Të ardhurat e tatueshme janë të fiksuara në bazë të fletë-bilancit dhe anekseve te tij e cila duhet të jetë në përputhje me ligjin no.7661, datë 19.01.1993 “Për kontabilitetin”, me dispozitat e këtij ligji, si dhe me aktet nënligjore të lëshuar nga Ministria e Financave për këtë qëllim. Fitimi ose e ardhura e tatueshme neto është diferenca midis të ardhurave totale (të ardhurat në natyrë përfshihen) dhe shpenzime të zbritshme. Periudha tatimore përputhet me vitin kalendarik duke filluar më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

Shpenzimet e pa taksueshme

Ashtu si në vendet e tjera të rajonit, shpenzimet e pa taksueshme janë ato të kryera për të gjeneruar, siguruar dhe për të ruajtur të ardhurat e tatueshme. Shpenzimet janë të pa taksueshme nëse:

 • Ata janë bërë në emër të aktivitetit ekonomik nga i cili janë krijuar të ardhurat, ose në qoftë se ata kanë të bëjnë me menaxhimin e zakonshëm të aktivitetit të biznesit të tatimpaguesit.
 • Ata janë shoqëruar me dokumentacionin e justifikuar i cili konfirmon destinacionin e shpenzimeve të tilla.
 • Ato janë pasqyruar në librat e kontabilitetit duke ulur aktivet neto.

Parapagimi i taksave
Tatimi mbi të ardhurat e korporatave paguhet paraprakisht çdo muaj në datë 15. Shumat për t’u paguar për çdo muaj nga tatimpaguesit llogariten si mëposhtë:

 • Në secilin prej muajve janar, shkurt, mars dhe prill të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore të dy viteve të procedurës ndarë nga 2.
 • Në secilën nga 8 muajt e tjerë të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore të procedurës reduktohet nga pagesat e bëra nga janari deri në prill të periudhës vijuese tatimore, pjesëtuar me 8.

Tatimpaguesit, shuma e parapagimit të të cilëve nuk i kalon 0,000 Lekë / muaj, paguajnë këstet e tatimit mbi të ardhurat e korporatave çdo tre muaj.

Shuma që duhet të paguhet çdo muaj nga taksapaguesit me më pak se 2 vjet të aktivitetit të biznesit llogaritet në përputhje me udhëzimet e dhëna në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.0.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”.

RREGULLAT TRANSFERIMIT TË ÇMIMIT
Çmimi i transferimit apo transferimin i fitimit nëpërmjet ndryshimeve në çmime është e aplikueshme vetëm në rastin e shoqërive tregtare në pronësi nga të njëjtët persona dhe që vepron në dy ose më shumë vende ku legjislacioni taksave është i ndryshëm. Kompani të tilla mund të vënë çmimet e shitjes për inpute ose prodhimet e tyre në një mënyrë të tillë që pjesa më e madhe e fitimit mund të transferohen në vendin ku niveli i tatimit mbi të ardhurat e korporatave është më i ulët. I njëjti parim është i aplikueshëm për shërbimet që këto subjekte juridikë i sigurojnë njëri-tjetrit.

Ndryshimet në transferimin e çmimit për transaksionet ndërkombëtare janë bërë vetëm nga Komisioni i Transferimit të Çmimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (www.tatime.gov.al). Komisioni ushtron veprimtarinë e vet në përputhje me Udhëzimet e OECD-së mbi rregullat e transferimit të çmimeve. Mbi nivelet e çmimeve të transferimit mund të bihet dakord paraprakisht me anë të një marrëveshjeje me shkrim ndërmjet Komisionit dhe tatimpaguesit të nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve.

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR
Tatimi mbi vlerën e shtuar paguhet:

a. për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të realizuara kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike në territorin e Republikës së Shqipërisë.

b. për të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë

Kufiri minimal i regjistrimit është 8.000.000 lekë (për vit kalendarik) ose ndonjë shumë urdhër përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të përfshirë në aktivitetet e eksportit ose importit ate detyruar të regjistrohen në mënyrë për të paguar TVSH-në.

Çdo subjekt tjetër si individët, pushteti qendror dhe lokal, organizatat sociale, politike dhe ndërkombëtare, misionet diplomatike, etj të cilat kryejnë aktivitete import-eksporti, pavarësisht nga fitimi janë të detyruar të regjistrohen. Për çdo subjekt që kryen aktivitetin tonë import-eksportit, operacionet doganore do të vazhdojë pasi ai dorëzon origjinalin ose kopjen e noterizuar të certifikatës së numrit të identifikimit për personin e tatueshëm (NIPT).

Fitimi total është llogaritur në bazë të çmimit total të paguar nga blerësi, edhe tarifat e taksave dhe dënimin përfshirëse (gjobave).

Deklarata TVSH dhe pagesa Formulari plotësohet në dy kopje dhe personi i tatueshëm paraqet atë në bankën përkatëse me të cilat DPT ka një marrëveshje në lidhje me pranimin e pagesave të TVSH, brenda 14 ditëve pas përfundimit të periudhës tatimore.
TVSH zbatohet në masën 20%, nëse nuk vendos ndryshe me ligj. Veprimet e mëposhtme përjashtohen nga pagesa e TVSH-së:

 • Furnizimi me shërbime financiare
 • Ari, bankonota ose furnizime të monedhave ndaj Bankës së Shqipërisë
 • Pullat postare- vulën e përdorur për shërbimin e postës ose pulla të ngjashme
 • Furnizimi me kusht nga një organizatë jo-fitimprurëse kundrejt një pagese të reduktuar

AKCIZAT
Kjo taksë është e rimbursueshme për çështjet vijuese:

 • Vajra shtytës të përdorura nga prodhuesit e burimeve të energjisë elektrike, me një fuqi të SMV ose më shumë për çdo burim energjetik.
 • Shtytës të përdorura për qëllime bujqësore për industriale dhe agroindustrial, për sasitë e pasqyruara në faturat e TVSH-së.

Akciza paguhet për mallrat që importohen ose të prodhohen në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, personave fizikë apo juridikë, i lejohet të kryejnë transaksione pa paguar akcizën, nëse produktet me akcizë do të jenë eksportuar ose vendosen nën një sistem pezullimi doganor ose fiskal.

Pagesa e akcizës për mallrat që kërkojnë pullë ​​do të bëhet me blerjen e një pulle për një sasi të barabartë me akcizën për shkak të sasisë apo vlerës së mallrave të akcizës të përfshira në kuadër të njësisë së paketimit ose paketë mbi të cilën do të vendosen pulla . Blerja e pullave ​​do të bëhet në zyrën e caktuar nga organet tatimore, në përputhje me procedurat e përcaktuara në udhëzimet e nxjerra nga Ministri i Financave. Furnizimi me pulla bëhet para pagesës së plotë.